RESL, O. Matematické modelování dynamiky letu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Opluštil, Zdeněk

Student splnil požadavky a cíle bakalářské práce. Pracoval samostatně a iniciativně především při analýze jednotlivých modelů. Nastudoval problematiku přesahující základní kurzy z odborné literatury a využil získané poznatky ve své práci. U studenta se projevilo, že se jedná o první rozsáhlejší text tohoto typu (hlavně co se týče formální a gramatické stránky), ale množství chyb nepřesáhlo obvyklou míru. Bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tomášek, Petr

Předkládaná práce se zabývá modelováním dynamiky letu rakety. V práci je popsáno a řešeno několik specifických případů pohybu rakety, jejíž let lze regulovat především pomocí tahu motoru. Příslušný tvar regulace tahu motoru (příp. dalších parametrů u vícerozměrných úloh) a skladba letových režimů rakety jsou na základě požadovaných podmínek úlohy (hladké přistání, maximální dolet apod.) převzaty z teorie optimálního řízení. Práce obsahuje několik gramatických a věcných chyb, např. str. 7 za vztahem (1.10) „se zjednodušší“, má být „se zjednoduší“. str. 15, 8. řádek shora: „zpomalý“, má být „zpomalí“ apod. věcné připomínky: strana s abstrakty dole: „Ústav matematického inženýrství“, má být „Ústav matematiky“ str. 3, vztah (1.2): Zavedení počátečních hodnot bych preferoval v jednotném tvaru, který je použit na straně 5 pro LODRn pomocí . Označení počátečních hodnot na straně 3 nepovažuji za šťastné. str. 5, Definice 1: ve vztahu má být t z intervalu I namísto x z intervalu I. str. 11, 3.řádek zdola: „zákon zachování hmotnosti“, má být „zákon zachování hybnosti“ str. 12, ve třetím vztahu chybí argument kosinu, úhel . Na straně 21 získá A nový význam – průřez rakety oproti významu z předchozího případu. Průřez mohl být označen jiným symbolem. Na straně 22 nahoře je uvedena pohybová rovnice se zahrnutým odporem prostředí. V obecném smyslu by mělo být u členu (y’)^2 vzato v potaz znaménko rychlosti y’, např. prostřednictvím funkce signum. Případně zdůraznit předpoklad, že rychlost rakety ve směru osy y bude nekladná. Až na výše uvedené připomínky zanechává práce celkově dobrý dojem. Z logického hlediska je práce dobře strukturovaná. Pasáže komentující výsledky jednotlivých úloh by bylo ještě hodné doprovodit grafickými výstupy řešení. Rozhodně by to přispělo k názorné ilustraci učiněných závěrů. K zachování celkové konzistence práce mohla být i poslední úloha o maximálním doletu rakety podrobena pro konkrétní hodnoty parametrů numerickému výpočtu. Zde se ovšem jedná o úlohu nelineárního programování, což vyžaduje hlubší znalosti Matlabu či alternativních softwarů (v práci zmíněný GAMS). Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92951