VRÁBEL, J. Vliv magnetického pole na vlastnosti laserem buzeného plazmatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Prochazka, David

Autor se v práci věnuje problematice vlivu statického magnetického pole na laserem buzené plazma. V úvodní části práce je v adekvátním rozsahu popsán mechanismus vzniku laserem buzeného plazmatu a možnosti studia jeho emisního spektra. Autor se věnuje vlastnostem plazmatu jako je elektronová hustota a teplota a vliv těchto vlastností na intenzitu a tvar spektrálních čar. Nosnou částí celé práce je vývoj metodiky studia teploty plazmatu na základě jeho emisního spektra. K tomuto problému autor využívá zavedené metody, ale přistupuje k nim inovativně. Na základě teoretických výpočtů je vytvořen algoritmus, který dokáže iteračním procesem stanovit teplotu plazmatu zvlášť pro každý přítomný prvek. Díky automatizaci celého procesu autor udělal první krok pro bezkalibrační spektrochemickou analýzu spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Celá práce je logicky strukturovaná a až na drobné překlepy a nepřesnosti je po formální i grafické stránce na vysoké úrovni. Autor celou práci doplnil odkazy na aktuální literaturu. Celkově práci hodnotím stupňem A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pořízka, Pavel

Student Jakub Vrábel se ve své bakalářské práci věnuje novému tématu v oblasti spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), které má potenciál pro využití při zesílení signálu a tedy i zvýšení limitů detekce. Práce je strukturovaná přehledně a teoretické základy jsou ve zkratce zmíněny s důrazem na vliv mg. pole na vývoj a vlastnosti laserem buzeného plazmatu. Tyto jsou však na několika místech mírně zavádějící a neúplné. Experimentální část přináší jako srovnávací měření, avšak optimalizace sestavy není zmíněna jak obecně tak ani vzhledem k použitému magnetickému poli. Navíc chybí nákres sestavy, především držáku Nd magnetů, který je pro LIBS analýzu nestandardní. Výsledky nejsou dostatečně důrazně srovnány a není vypočteno výsledné zesílení signálu, které by potvrdilo správnost teoretických předpokladů a experimentálního měření. Avšak na práci oceňuji především snahu o modelování spektrálních čar a jejich intenzit. Tento krok je pro práci přínosem nejen díky tomu, že není přímým cílem práce. Dosažené výsledky jsou dostatečné a cíle práce byly splněny, avšak způsob jejich interpretace a prezentace je nutné vylepšit. Předloženou bakalářskou práci, která je solidním základem pro následující výzkum, tedy hodnotím souhrnnou známkou za B, tedy velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92114