VARHANÍK, M. Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Cílem bakalářské práce byl návrh dispozičního řešení nového provozu nástrojárny na výrobu vstřikovacích forem. V práci jsou řešeny také apekty ergonomické a bezpečnostní z pohledu umístění jednotlivých pracovišť. Student aplikoval většinu požadavků technologického projektování včetně kapacitních propočtů a výpočtu návratnosti investice. Student pracoval velmi samostatně a je nutno vyzdvihnout komplexnost práce se zahrnutím návrhu výrobní haly. Student splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zahradníček, Radim

V předložené bakalářské práci se student zabývá návrhem rozmístění technologie provozu nástrojárny pro výrobu forem. Cíle práce, se kterými měl student zabývat, byly adekvátně splněny. Grafická a stylistická úprava práce včetně práce s literaturou a citacemi je na uspokojivé úrovni. Celkový dojem z práce je pozitivní, hodnotím ji za B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92220