ŠREIBR, V. Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Bakalářská práce je na solidní úrovni a student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Navrhované řešení je dílčí součástí rozsáhlejší hospodářské smlouvy a je dobře uplatnitelné pro realizaci projektu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazal, Pavel

Kvalitně provedená práce zaměřená na konstrukční návrh rotačního uložení satelitní antény. Obsahuje všechny nezbytné vstupní informace. Po technické stránce je návrh realizovatelný a přínosný. V textu je několik drobných nedostatků např. v značení použitých materiálů, na stránce 18 se hovoří o obrázcích č. 4.11 a 4.12. V textu však žádné obrázky s tímto označením nejsou. Řada nedostatků je však v přiložené výkresové dokumentaci - měřítka 2:3, 4:1, předepisování struktury povrchu, tolerování, předepisování polotovarů, v některých případech i nejasné zobrazení a rozměry. Tyto nedostatky zhoršují celkové hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93042