BEDNÁŘ, M. Stříhání jako dokončovací operace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Student vypracoval bakalářskou práci samostatně a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce. Předložená práce splnila stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Předkládaná bakalářská práce pojednávající o technologii přistřihování využité při výrobě součásti s přírubou - krytky splňuje požadavky zadání a je na odpovídající úrovni. Na str.11 v kap. 1 je zmíněn požadavek na rozměrovou toleranci součásti IT7 a drsnost plochy Ra 1,6. Není ale přesně řečeno, jakých rozměrů a ploch součásti se to týká. V kap. 2.7.1 Přistřihování s kladnou vůlí na str. 25 je uvedeno, že materiál během stříhání není opřen o hranu střižnice, což není pravda. Na str. 28 je konstatováno, že pro hospodárnou využitelnost nástrojů se volí nízkouhlíkové oceli, tj. do obsahu asi 1 % C. Uvedené množství C ovšem nízkouhlíkovým ocelím neodpovídá. Z popisu grafu na obr. 23 není zřejmé, pro který materiál jsou jednotlivé křivky určeny. Také později v praktické části se autor odkazuje na obr. 23, křivku c, která zde ovšem není označena. Na str. 27, jakož i na str. 33 je při výpočtu třecí síly chybně uvedena měrná třecí síla místo tlaku (v MPa). Z úvodu praktické části (kap. 3) není zřejmé, pro jakou metodu přistřihování (se zápornou/kladnou vůlí) se autor rozhodnul. Dále při výpočtu síly hrubování a hlazení je počítáno se stejným střižným obvodem (u hrubování se musí počítat s přídavkem na další operaci, tj. hlazení). Z hlediska výkresové dokumentace je třeba zmínit fakt, že na výkresech jsou naznačeny díry se závity označené pouze průměry. Dále zde chybí předepsání hlavní drsnosti povrchu pro plochy, u kterých není předepsána drsnost Ra 1,6. Mezi další nedostatky je možné zařadit: - obr. 11 na str. 17 je nesrozumitelný, - v tab. 4 na str. 18 není hodnotám v záhlaví přiřazena žádná legenda, - obr. 19 na str. 24 je popsán zavádějícím způsobem (špatná indexace pozic), - na str. 26 je při popisu obr. 22 v textu zmíněn úhel , který není na obrázku uveden, - obr. 33 na str. 33 je zavádějící (v textu autor uvádí, že je potřeba znát měrnou střižnou sílu dle obr. 33, na kterém je ale uveden obvod).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92576