ŠEVČÍK, M. Návrh dílčí části informačního systému společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na uspokojivé úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu dílčí části informačního systému společnosti byl naplněn, avšak samotná práce vykazuje drobné nedostatky především ve formálním zpracování, stylistice, odborné terminologii a vzájemné provázanosti dílčích částí. Rovněž v některých dílčích částech je řešení omezeno na aktuální stav v dané společnosti bez reflektování na případný vývoj (např. omezení počtu otázek v dotazníku pro ISO, datový návrh přizpůsobený požadavkům aplikace, apod.). Důraz byl při zpracování kladen především na praktickou realizaci, avšak v práci by mohl být tento návrh lépe zdokumentován. V samotném zpracování je patrná stručnost teoretické i analytické části a návodnost v části návrhové. Rovněž část zhodnocení je pojata velmi stručně. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jakým způsobem jsou řešena školení a otázky v entitách training a iso a proč? Na základě čeho jste stanovoval velikost (délku) datových typů u atributů ve Vašem návrhu? Jak Vaše návrhy souvisí, respektive reflektují na výsledky analýzy SWOT a případně na konkurenci? Jaký je aktuální vývoj v oblasti implementace Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Petričko, Branislav

Všetky zadané kritériá nového informačného systému boli splnené. Avšak pri zozname jednotlivých školení zamestancov by bolo vhodné vytvorenie tabuľky, kde je možné pridávať a odoberať stĺpce ohľadom školení priamo v informačnom systéme a nie iba pomocou úpravy zdrojového kódu. Toto riešenie ale nebolo v pôvodných kritériách informačného systému, preto je zahrnuté do kriterií, ktoré sa týkajú rozšírenia informačného systému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94750