ZOUHAR, A. Studie průběhu zakázky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce odpovídá standardním požadavkům, kladených na tento typ závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Němec, Martin

Kapitoly mají logickou strukturu s obsahovou návazností, autor prokázal schopnost pracovat s odbornými texty a s odbornou terminologií. Teoretický celek poskytuje hodnotnou základnu pro zpracování analytické části bakalářské práce.Projekt B&Q byl vhodně zvolen vzhledem k jeho velikosti a předpokládané možnosti výrazné optimalizace celého procesu. Oba předložené návrhy optimalizací jsou reálné a v praxi využitelné pro snížení nákladů a zvýšení efektivnosti průběhu zakázky ve firmě. Výsledkem jsou návrhy na zefektivnění jak výrobních tak i logistických procesů. Práce autora odhalila velké rezervy zejména v oblasti nákladů na transport výrobků k zákazníkovi. Je to jeden ze směrů, na který se firma musí zaměřit. Téma bakalářské práce hodnotím jako vhodně řešené a velmi přínosné pro firmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94606