KUTÍLKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Folprechtová, Lucie

Studentka pracovala velmi pečlivě a samostatně. Stanovené cíle považuji za naplněné. Navrhovaná řešení pro zlepšení finanční situace jsou proveditelná. Velmi kladně hodnotím přístup studentky k vypracování praktické části i přes složitější komunikaci se zástupci společnosti. Zejména její trpělivost a vytrvalost v získávání informací, které z účetních závěrek nešlo vyčíst, ale pro správnou představu o dění ve společnosti byly nepostradatelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stejskalová, Klára

Studentka splnila stanovené cíle práce. V teoretické části práce přehledně představila základní východiska a nástroje finanční analýzy, které pak byla schopna v praktické části práce logicky použít pro vlastní finanční analýzu. Výsledky práce byly interpretovány srozumitelně a uvedené návrhy pro zlepšení finanční situace podniku jsou v praxi realizovatelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95006