PETRUCHOVÁ, D. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje aktuálnímu tématu optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele. Studentka splnila vytčený cíl práce – analyzovala potřebu práce u vybraného zaměstnavatele, resp. rozsah práce konané přesčas a předložila návrhy na snížení mzdových nákladů. Využila znalosti a vědomosti získané v průběhu studia, dokázala propojit teoretické poznatky s informacemi získanými v analytické části práce a vyvodit z nich adekvátní návrhy řešení. Autorka pracovala iniciativně, samostatně, práci průběžně konzultovala a upravovala dle připomínek vedoucí práce. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Oceňuji rozdělení návrhů dle časového horizontu využitelnosti na krátkodobé a dlouhodobé. Předložené návrhy jsou prakticky využitelné, poskytují přehled o možnostech ekonomicky optimálního způsobu řešení zvýšené potřeby práce v určitých měsících kalendářního roku. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ujčíková, Miroslava

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95007