LUU, D. Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce odpovídá standardním požadavkům, kladených na tento typ závěrečné práce. Otázky: 1) Jak byl stanoven objem nárůstu tržeb (s. 61)? 2) Jakým způsobem bude zjišťována úroveň povědomí o společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Koudelková,, Petra

"Pokud uvádíte citaci na konci věty, píše se ona citace v závorce před tečku. Obrázky mohly být uvedeny v lepší kvalitě a měly by mít konzistentní vzhled. Obrázky 7 a 8 měly být spíše součástí přílohy, do práce se nehodí. Popis činností jednotlivých pracovníků mi přijde zbytečný. Např. každý ví, že účetní se stará o účetnictví! V textu se několikrát opakují gramatické chyby, např. shoda podmětu s přísudkem, chybějící čárky, apod. V některých částech práce chybí citace, např. ""Zákonem stanovená lhůta na stavební díla je 5 let."" Kladně hodnotím SWOT analýzu a její následné zpracování. Z předkládaného textu je patrné, že si s ním autor nedal příliš práce."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 94615