VIDRNÁKOVÁ, S. Využívaní informačních a komunikačních technologií v podnicích v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá analýzou souhrnných dat (zdrojem dat je ČSÚ) týkajících se využívání informačních a komunikačních technologií. Zjištěné výsledky se tedy týkají středních podniků obecně, nicméně závěry mohou sloužit i pro posouzení situace v konkrétním vybraném podniku. V práci byly použity metody regresní analýzy (nelinearizovatelné regresní funkce, regresní přímka). V případě regresních přímek je otázka, zda jsou tyto funkce dobře zvolené. Struktura práce dle zadání je obecně dodržena, jednotlivých kapitol se ale částečně rozcházejí s přesnou formulací názvů v pokynech pro zpracování. Doplňující otázky: Na straně 33 je uvedena definice indexu determinace, ale zcela chybí popis jeho interpretace. Jak se tento index intepretuje? Je opravdu regresní přímka nejvhodnější funkcí pro odhad trendu v případě připojení přes wifi?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Turoň, Michal

Práca je vhodne rozčlenená do podkapitol a celková šturktúra je prehľadná a vhodne navrhnutá. V prvej kapitole sú popísané teoretické pojmy a matematický aparát využívaný v nasledujúcej časti práce. V praktickej časti práce sú aplikované štatistické metódy na jednotlivé informačné technológie. Tabuľky a grafy v tejto časti sú prehľadné a vhodne popísané. Interpretácia výsledkov v tejto časti by ale mohla byť popísaná podrobnejšie. Posledná kapitola zameraná na vlastné návrhy riešenia je pomerne všeobecná, pretože nie každý podnik môže brať do úvahy všetky návrhy, napr. pre podnik kde v práci využíva PC iba pár zamestnancov nie je intranet potrebný. Autorka ale nakoniec pripomína, že je vhodný tam, kde medzi sebou potrebuje komunikovať väčšie množstvo zamestnancov. Práca mi príde kvalitná a väčšina chýb sú drobné formálne nedostatky, ako napríklad opomenutie zoznamu vzorcov. Oceňujem prácu s literatúrou a taktiež formálne spracovanie dát z ČSÚ, ktoré je prehľadné podobne ako zvyšok práce. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94945