VACULKOVÁ, P. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla sestavena na základě konzultací v průběhu celého posledního roku studia. Vybrané téma dokumentuje autorčin zájem o oblast průmyslové praxe, což je nutno vyzvednout jako iniciativní přístup k zvolené oblasti při zpracování s použitím konceptu WorkFlow

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Vytvořené cíle pro zákaznickou objednávku a její průběh byly řešením naplněny ve prospěch zákazníka
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Metodická část práce shrnuje informace pro výrobní proces zakázky a tím je dán i postup řešení. Je nutno vyzvednou samostatnou práci autorky, vzhledem k tomu, že podstatné iznalosti pro řízení výrobního procesu v průběhu studia nemohla získat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené výsledky řešení uplatnila v sestavených závěrech, které se mohou stát dobrou základnou pro jejich realizaci
Praktická využitelnost výsledků B Předložené řešení zavedením WorkFlow je dobrý předpoklad pro rozhodování managementu firmy pro uplatnění ve výrobním procesu a následných činnostech procesu zakázky podnikem
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má dobrou formální úpravu, vhodně textovou část doplňují grafy. Použitá odborná terminologie odpovídá požadavkům odborné práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla zpracována na základě prostudování a inspirace cca 30 literárními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Důrek, Milan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93138