ŠOUKAL, M. Podnikatelský plán pro distribuci značky Revision [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hornungová, Jana

Student pracoval samostatně. Při řešení využil standardních metod a postupů řešení. 1) Bude zboží dovezeno na základě objednávek, tzn. bude nějaké množství, které odběratelé určitě odeberou? Nebo je v plánu zboží koupit, dovézt a teprve potom nabízet?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce místy obsahuje chyby, překlepy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hoffmann,, Přemysl

"Autor zpracoval práci na téma sestavení podnikatelského záměru - založení firmy distribuující na trhu dosud nezavedenou zahraniční značku zimního sportovního vybavení. Z hlediska požadavků na bakalářskou práci považuji téma za plně vyhovující. Práce je strukturována logicky, obsahuje vyvážený poměr teorie, analýzy i vlastních návrhů a je zpracována na daný typ ráce poměrně obsáhle. V analytické části autor používá standardní metody startegické analýzy - SLEPT, Porter, SWOT. Sympatické je rovněž využití vlastního dotazníkového šetření. Z provedené analýzy se snaží autor odvodit odpovídající návrhy a kroky pro jejich realizaci v praxi. Autor prokázal schopnost systematicky uchopit dané téma a logicky pracovat. Zvláště bych vyzdvihl naprosto praktickou orientaci práce - je to rozhodně dobrý základ, na němž může autor stavět v případě, že se rozhodne záměr skutečně realizovat. Práce obsahuje dostatečné množství řádně uvedených citací. Pozor na překlepy a občasné gramatické chyby. Postřehy k jednotlivým částem práce (motivované snahou inspirovat autora pro případ skutečné realizace popsaného záměru v praxi): Analýza: - v rámci Porterovy analýzy by bylo užitečné rozkrýt i oblast vyjednávací síly dodavatele (např. jakou pozici zaujímá vybraná značka mezi ostatními značkami v oboru, zda vybraná značka distribuuje do okolích zemí, zda je jejím zájmem expandovat na evropské trhy, apod.), - v části dotazníkového šetření doporučuji sjednotit interpretaci (v grafech absolutní počty odpovědí, ale ve slovním popisu procenta, - s grafem není zcela konzistentní argumentace, že 3/4 cílové skupiny tvoří lidé ve věku 21-30 let, - některé závěry jsou poněkud unáhlené (např. že potenciál nechat se ""uchvátit"" novou značkou mají pouze ti, kteří o ní dosud neslyšeli), - v rámci dotazování či analýzy sekundárních zdrojů bylo by zajímavé zjistit, jaký je nákupní cyklus v tomto segmentu (jak často si zákazníci kupují nové lyže), dle čeho se rozhodují při koupi (značka, image, doporučení, vlastní zkušenost, poměr cena/výkon,...), apod., - v analýze konkurence bych doporučil využít dostupné informační zdroje (např. Obchodní rejstřík, z účetích závěrek lze vytěžit řadu zajímavých informací o síle konkurence) - SWOT kombinuje vlastnosti značky samotné a zakládané společnosti, což může zkreslovat a vést k nepřesnému vnímání situace - tyto dva pohledy by bylo vhodné odlišit, Návrhy: - prvním krokem v harmonogramu realizace by mělo být založení firmy a uzavření smlouvy s výrobcem lyží (optimálně o výhradním zastoupení), - pokud by se nejprve rozběhla propagace, mohlo by reálně hrozit, že konkurenci napadne obsadit trh s nabídkou dané značky dříve, - je otázka, jak bude fungovat propagace značky bez možnosti přetavit potenciální zájem o produkty do konkrétní nákupní akce (běžící propagace by měla obsahovat přímé ""call of action"" - zvláště s ohledem na fakt, že nově zakládaná společnost nebude mít prostředky na masivní propagaci značky/image a bude potřebovat co nejdříve generovat příjmy, - v rozpočtu je počítáno s bezplatným bankovnictvím - to však vzhledem ke specifickým podmínkám (min. zůstatek na účtu) nebude reálné, - u nákupu zboží je obecně málo informací o smluvním vztahu s výrobcem (což bude vzhledem k závislosti na zvolené značce zásadní), - predikce vývoje je dle mého podhodnocená a při meziročním růstu tržeb o 10-20% by celý business case v podstatě nedával smysl - pokud se má stát něčím větším, než jen ""hobby"" projektem, chápu však motivaci autora ""držet se při zemi"", - je třeba počítat s reálnou možností, že konkurence (díky svému finančnímu ""výtlaku"") může s vytipovanou značkou obsadit trh v podstatě jednorázově, - osobně bych celý podnikatelský záměr zaměřil pouze na jeden segment - v tomto případě maloobchod, představa, že s cca 50 páry lyží ročně firma obslouží malo- i velko-obchod je dle mého lichá, čím přesněji a cíleněji bude definováno hřiště, tím snazší a efektivnější bude např. marketigové úsilí - je třeba prorazit na jednom mís

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 94583