BUJOK, D. Optimalizace výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Práce je zaměřena na optimalizaci procesu realizace stravovacích služeb. Autor při návrhu řešení vychází z mapování stávajícího stavu procesu plánování, nákupu a přípravy pokrmů procesu restaurace, který je doplněn o mapování procesu ubytování. Na analytickou část pak navazuje vlastní řešení, které je zaměřeno jednak na návrh podpory řízení procesů restaurace v informačním systému a změny v procesech plánování a nákupu. Při volbě systému autor uvažuje o možném rozšíření systému na proces ubytování. Práce je uspořádaná logicky, přesto by si některé procesy pro návrh systému vyžadovaly ještě detailnější analýzu. Z toho vychází pak i návrhová část, kde by bylo vhodné doplnit zejména část, která se týká využití systému při přípravě EET a detailnější vysvětlení kvantitativních přínosů. Teoretická část je zpracována stručně, zejména část týkající se výroby a její vazby na metody systémů ERP. V práci je celá řada nepřesné terminologie. Bakalář splnil zadání. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Horký, Štěpán

Student si ke zpracování zvolil problematiku optimalizace výrobních procesů v restauraci Café 50. Jedná se o téma aktuální a praktické. Student dle mého názoru splnil stanovený cíl a dílčí úkoly. Práce postrádá hlubší ekonomickou analýzu předložených optimalizačních řešení a případného zavedení navrhovaného systému. V práci se místy objevují jazykové chyby a rovněž práce s literaturou měla být důkladnější. Práce je vhodně doplněna grafickým znázorněním jednotlivých procesů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 82936