FRANCOVÁ, N. Návrh Intranetu pro podporu podnikových procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práce je zaměřena na návrh intranetového systému, v praktické rovině potom spíše na návrh jedné části a to databázového schématu. Návrh databáze je zpracován velmi dobře, autorka prokázala znalosti i dovednosti získané studium, které dokázala převést do praktického řešení. Cíl práce byl splněn, i když mohl být přesněji definován. Otázky: 1. Jak je řešena záloha a archivace dat? 2. Jak je zabezpečena konzistentnost dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce je definován obecněji, práce je primárně zaměřena na jednu část z oblasti Intranetu a to návrh databáze. Cíl práce je však splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Petráš, Dušan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94205