PROCHÁZKOVÁ, E. Studie řízení logistické koncepce se zaměřením na plynulé materiálové toky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Autorka pracovala na řešení zadaných problémů v podmínkách konkrétního podniku řízení plynulosti materiálových prvků při jejich ochraně v rámci distribuce pro výrobní zpracování. Iniciativní přístup autorky je nutno vyzvednout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle pro plynulost materiálových toků v podniku a v celé síti byly řešením splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Na základě vytipovaných meto v teoretické části práce byl zvolen správný přístup k návaznému řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Závěry správným způsobem pracují s předloženými kroky řešení pro konkrétní materiálový prvek a jeho toky v celé logistické síti
Praktická využitelnost výsledků A Návrh řešení je výstižný základ pro odborný management podniku pro rychlé zavedení do praxe
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je logicky sestavená, využívá vhodnou terminologii i jazyková kultura je na úrovni odborné zprávy
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla sestavena s prostudováním cca 35 literárních zdrojů pro oblast tvorby logistických koncepcí
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaválek,, Ondřej

Bakalářská práce podává strukturovanou formou informaci o logistické koncepci firmy IFE-CR se zaměřením hliníkové profily. V teoretické části bych doporučil konfrontaci více zdrojů k jednotlivým oblastem. V práci lze vyzdvihnout komplexnost popisu průběhu zakázky podnikem (kapitola 4.1) a praktickou využitelnost návrhu řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92031