ZIKMUND, V. Objednávkový systém pro cukrárnu U mlsné kočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Laryš, František

Autor po vymezení problému a cíle práce se zabývá stručnou charakteristikou moderních postupů, které se aplikují při formování strategie firmy (SWOT analýza), hodnocení informačních systémů (HOS) a dalších softwarových prostředků a přístupů, které použil při analýze, algoritmizaci a vlastní tvorbě webového systému. O přehledu autora v této oblasti svědčí i poměrně rozsáhlý seznam použitých literárních zdrojů. Autor popisuje aktuální stav provozu cukrárny a kriticky hodnotí hardwarovou úroveň, obsah, grafický vzhled a uživatelskou přitažlivost současného webu. Přehledně formuluje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby současného stavu a hodnotí základní vlastnosti, které by měl nový systém splňovat. Bere správně v úvahu nejenom dosažení technické úrovně, ale i pořizovací náklady a budoucí provozní náklady - obojí se snaží minimalizovat. V další části se zabývá vytvořením datového modelu a popisem dvou základních procesů - objednávky zákazníků a jejich vyřizování perzonálem cukrárny. Autor prezentuje grafy datových modelů, vývojové diagramy,..., jejichž studium a zjišťování bezchybnosti je usnadněno tím, že webový systém je již navržen a běží reálně ve zkušebním provozu. Webová prezentace je komplexně navržena pro velké obrazovky, střední displeje notebooků, dotykové obrazovky tabletů a chytrých telefonů. Autor detailně popisuje strukturu webových stránek, jejich rozdělení na sekci uživatelskou a administrativní, charakterizuje ošetření uživatelských vstupů,... Text prokládá i ukázkami vzhledu nabízených produktů. Autor posoudil i problém vlastního provozu webových stránek a doporučil konkrétní webhostingovou firmu jak z hlediska technického, tak i přijatelných finančních nákladů. V odst. 4.8 Finanční zhodnocení a přínos autor konstatuje, že celý systém navrhl a realizoval sám, což svědčí o jeho odborné úrovni a schopnosti řešit problém v celé šíři - od základních úvah a analýz až po praktickou realizaci, která je spojená i se schopností jednat se zákazníkem. Závěr práce se zabývá souhrnným pohledem na finanční náklady celého projektu (tvorba i provoz) a jeho přínosem pro uživatele. Tato pasáž svědčí o další schopnosti autora - posoudit problém i z širšího, společenského hlediska a žádoucím směrem tak překročit pouhý počítačově-technický přístup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94927