KOZINA, T. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: Jaké další postupy pro ověření vhodnosti regresního modelu znáte?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubiš, Martin

Struktura práce je zdařilá, autor postupně vysvětluje teoretické poznatky a doporučení, následně je provedena analýza, na základě které jsou stanoveny závěry a výhled do budoucna. Autor pro lepší srovnání a orientaci vytvořil jednoduchou aplikaci v programu MS Excel, která sleduje vývoj jednotlivých ukazatelů a může být využita k indikaci případné finanční nestability v budoucnu. Cíle práce byly splněny, pro větší přínos společnosti však mohly být vlastní návrhy rozpracovány hlouběji (finanční situace společnosti lze hodnotit jako velmi dobrou, proto autor navrhuje zaměřit se na centrum výzkumu a vývoje a případně rozšíření působnosti v zahraničí - toto by však vyžadovalo detailní analýzu, která nebyla cílem práce), proto práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučiji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94532