NAVRÁTIL, O. Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Diplomant Ondřej Navrátil řešil diplomovou práci samostatně, iniciativně a pečlivě. Splnil veškeré požadavky zadání a při řešení práce se svědomitě řídil pokyny vedoucího diplomové práce. Dosažené výsledky práce lze přímo využít v praxi v dané oblasti procesních aplikací. Z pohledu vedoucího diplomové práce proto hodnotím diplomovou práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kilkovský, Bohuslav

Diplomová práce se zabývá způsobem čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru a způsobují zanášení výměníku tepla. Metoda čištění je aplikována na konkrétní průmyslový případ U-trubkového výměníku tepla, který je součástí jednotky zneškodňování plynných odpadů vznikajících v procesu chemické výroby. V první části diplomové práce je proveden popis U-trubkového výměníku, jeho zapojení do procesu, geometrická omezení a současný způsob předčištění plynného proudu. V další části jsou popsány možnosti předčištění pracovní látky a vybrána nejvhodnější metoda čištění zadaného plynného proudu pomocí dostatečného ohřevu nad rosný bod a odstranění pevných nečistot pomocí cyklonového odlučovače. V části týkající se návrhu cyklonového odlučovače je popsáno několik metod výpočtů těchto zařízení podle různých autorů a na jejich základě je pro zadané podmínky vypočten cyklonový odlučovač. Jak výsledky podle jednotlivých autorů ukazují, rozměry cyklonového odlučovače se pro stejné provozní podmínky v některých případech výrazně liší a je tak na projektantovi, který cyklonový odlučovač a kterou metodu považuje pro daný případ za nejvhodnější. Protože jedním z hlavních požadavků bylo geometrické omezení, byl vybrán cyklonový odlučovač s nejmenší výškou. V práci je minimum překlepů a formálních nedostatků. Jedná se zejména o: - na str. 21 je uvedeno, že nosné prostředí je nazýváno dispergované. Má být disperzní. - kapitola 4 má rozsah jen půl stránky. Kapitola by měla mít větší rozsah. Závěrem konstatuji, že zadané cíle práce byly splněny a práce je na dobré úrovni jak po stránce grafické, tak po stránce odborné. Diplomant prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou, vybrat vhodnou metodu čištění znečištěného plynného proudu, provést rešeršní činnost metod výpočtů cyklonových odlučovačů a aplikovat je na konkrétním případě. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení VÝBORNĚ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50777