FILKOVÁ, N. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celý zimní i letní semestr studia a vykazuje zájem autorky o řešenou oblast, o trh zákazníků ve vazbě na rozvoj podnikání v podnikatelském subjekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle jsou orientovány na splnění přání a potřeb zákazníků a návrhy byla splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Předložené metody v teoretické části byly použity pro postup řešení v části analytické a návrhu možného řešení ke spokojenosti zákazníka
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky analytické části byly základem řešení návrhové části k rozvoji podnikání o udržení si zákazníků
Praktická využitelnost výsledků B Sestavené návrhy řešení se dotýkají jak dodavatelů, tak i zákazníků ke zlepšení průběhu zakázky podnikem z hlediska potřebných dat
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava spolu s písemnou části mají charakter odborné zprávy včetně využité odborné terminologie
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla zpracována na základě prostudovaných literárních zdrojů v cca 30 včetně podnikových materiálů
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Molák, Radek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92922