VRABCOVÁ, K. Analýza úrovně služeb v restauračním zařízení TAMTAM BAR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autorka zpracovala bakalářskou práci na zajímavé téma, o jehož atraktivitě svědčí rostoucí četnost požadavků firem na jeho zpracování. Postup, který autorka zvolila, odpovídá dané problematice, autorka prokázala schopnost samostatné práce a její úsilí vedlo k vytvoření čtivě a precizně zpracované práce, jež naplňuje požadavky. Pro obhajobu nabízím tuto otázku: Do jaké míry mohly být výsledky Vašeho šetření ovlivněny termínem jeho konání? Jak by se dalo případnému ovlivnění vyhnout?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce je jednoznačně formulovaný v kap. 1: "...provedení analýzy služeb poskytovaných restauračním zařízením TAMTAM BAR v Kroměříži a na základně těchto výsledků formulovat návrhy opatření ke zvýšení úrovně těchto služeb". Cíle práce byly naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka použila vhodné metody pro analýzu úrovně spokojenosti zákazníků, při jejich aplikaci postupovala správně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka prokázala schopnost interpretovat získané výsledky - zejména výsledky primárního šetření (dotazník). Sympatickým rysem je snaha o postižení specifik spokojenosti zákazníků pomocí modifikovaného přístupu při uplatnění modelu "spokojenost - důležitost".
Praktická využitelnost výsledků B Navržená opatření bude možné po jejich dopracování použít jako východisko pro realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Bez připomínek
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nováková, Eliška

Bakalářská práce je zpracována komplexně, přehledně a jednotlivé části na sebe logicky navazují. První část zahrnuje teoretická východiska s použitím odborné literatury, druhá část na základě dotazníkového šetření analyzuje současnou spokojenost zákazníků s nabízenými službami a prostředím baru, poslední třetí část zpracovává návrhy na zlepšení kvality poskytovaných služeb a prostředí v podniku. Zpracované návrhy spatřuji jako reálné a zjištěné výsledky dotazníkového šetření přináší podniku praktické poznatky ke zlepšení stávající nabídky služeb a prostředí podniku. Bakalářská práce splňuje zásady pro své vypracování a z formálního hlediska bych vytkla pouze chybějící seznam zkratek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91495