KULIŠŤÁK, M. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánková, Vladěna

Student ve své práci shrnul základní teoretická východiska, jak z oblasti základních statistických metod, tak základy finanční analýzy. V druhé části byla provedena finanční analýza u konkrétní společnosti s predikcí vybraných ukazatelů s využitím regresních funkcí. V části věnované vlastním návrhům řešení je na prvním místě uveden program vytvořený pomocí jazyka VBA, který umožní společnosti přehled o její finanční situaci. V další části jsou shrnuty nejdůležitější výsledky vyplývající z finanční analýzy a konkrétní návrhy řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dlouhá, Petra

Pan Martin Kulišťák se obrátil na naši firmu s návrhem spolupráce na jeho bakalářské práci. Vzhledem k dosavadním kontaktům jsme rádi vyhověli. Náročnost zvoleného tématu spočívá především ve velkém rozsahu zpracovávaných podkladů a v nutnosti přizpůsobit běžně dostupné teoretické znalosti některým zvláštnostem počítačového zpracování. Hlavním cílem firmy Atos IT Solutions and Services, s.r.o. byla komplexnost a hloubka hodnocení. Jsem přesvědčena, že jej bylo dosaženo na vynikající úrovni. Autor pracoval aktivně a jak je v práci uvedeno, naprosto samostatně navrhl a sestavil program pro analýzu firmy. Hloubku bilanční analýzy i jednotlivých ukazatelů považuji za dostatečnou. Po stránce logické stavby je práce přehledná a také její úprava je na vysoké úrovni. Za největší klad práce považuji praktickou využitelnost výsledků. Sestavení obdobně podrobného programu by znamenalo několikatýdenní úsilí některého z našich pracovníků, nehledě na skutečnost, že odborné zvládnutí problematiky je díky znalostem autora na velmi vysoké úrovni, jím navržené moderní postupy významně přispěly k objektivní interpretaci výsledků finanční analýzy. Přístup k řešení zadaného úkolu ukazuje na zvládnutí teoretických zásad nutných k analýze a stanovení postupu. Celá bakalářská práce je dobře řešena s důrazem na interpretaci ukazatelů na základě provedené finanční analýzy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95208