BÉRCEŠ, E. Střídavý měnič napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Marek

Práce byla od počátku koncipována jako návrh a realizace přípravku pro měření laboratorní úlohy s názvem „Střídavý měnič napětí“ do předmětu „Výkonová elektronika“. Student se nejprve zabýval návrhem zapojení, ve kterém bylo potřeba řešit mimo jiné především detekci průchodu nulou a galvanické oddělení výkonového spínacího prvku (triaku) od řídicích obvodů. Po celkovém návrhu zapojení byla navržena DPS, která byla následně vyrobena a oživena. Kromě návrhu hardwarové části se student zabýval také tvorbou řídicího softwaru pro fázové řízení triaku. Během semestru student chodil na pravidelné konzultace a pracoval průběžně a svědomitě. Výsledkem je funkční zapojení jednofázového střídavého měniče napětí. Práci pokládám za přínosnou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Procházka, Petr

Student se v bakalářské práci věnuje návrhu a realizaci střídavého měniče napětí. Jádro práce spočívá v návrhu a samotné realizaci laboratorního měniče určeného pro výukové účely. Na základě v závěru uvedených výsledků měření je zřejmé, že měnič byl po realizaci také oživen a uveden do plně funkčního stavu. Samotná předložená práce je členěna logicky a je až na pár drobných nedostatků v podobě hůře pochopitelných slovních spojení a nevhodně užitých fontů písma po formální stránce zcela v pořádku. Student splnil zadání ve všech bodech. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 91244