VESELÝ, P. Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Petr

Student se v bakalářské práci zabývá návrhem silové části střídače pro vysokootáčkový asynchronní motor. Během řešení přistupoval k práci velmi zodpovědně a aktivně. U studenta oceňuji především jeho píli, se kterou přistupoval k samotnému návrhu. I díky tomuto faktu dokázal přes nulové praktické zkušenosti, které na počátku řešení bakalářské práce s návrhem měl, navrhnout realizovatelnou silovou část třífázového střídače.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Pazdera, Ivo

Student zpracoval problematiku návrhu silové části třífázového měniče pro vysokootáčkový asynchronní stroj. Obecně se jedná již o dostatečně zmapovanou problematiku, nicméně velmi vysoké otáčky stroje s sebou nesou specifické požadavky na návrh. Práce je logicky a přehledně členěna do kapitol, kde je systematicky řešena problematika návrhu silové části měniče s finální realizací silového obvodu na DPS. Práci zbytečně degraduje řada banálních nedostatků v podobě špatného formátování odstavců a častého výskytu jednopísmenných slov na koncích řádků. Autor by si měl dát pozor na nevhodné technické formulace např. str 16, druhý odstavec, cituji: „při vypnutí tranzistoru se proud zháší přes onu diodu“ atd. Student splnil zadané cíle a práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 91243