KADLECOVÁ, L. Spínané zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Bakalářská práce se zabývá problematikou síťových spínaných zdrojů. V rámci práce byl obvodově i konstrukčně navržen, vyroben, úspěšně oživen a experimentálně ověřen jednočinný propustný měnič s výstupními stejnosměrnými parametry 36V/5A. Zdroj byl konstrukčně koncipován jako měřicí přípravek do výuky. Studentka pracovala velmi samostatně jak v oblasti teoretické při návrhu zdroje, tak i v oblasti praktické při realizaci zdroje. Během prací prokazovala velmi dobrou orientaci a znalosti v oblasti výkonové elektroniky. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Červinka, Dalibor

Bakalářská práce dokumentuje návrh a realizaci běžného síťového spínaného zdroje určeného pro výukové účely. Na počátku je krátce vysvětlena funkce jednočinného propustného měniče a poté již následují kapitoly detailně popisující návrh jednotlivých subsystémů zdroje. V práci nic nechybí a nic nepřebývá. Vše je psáno maximálně účelně, přesně a srozumitelně. Kapitoly na sebe logicky navazují a po stránce obsahové je práce v naprostém pořádku. Předpokládám, že i ve výpočtech nejsou nikde chyby vzhledem k tomu, že zdroj funguje správně. I po stránce slohové a grafické má práce velmi slušnou úroveň. Drobné výtky lze míst snad jen k nepříliš pečlivě provedeným obrázkům se schématy, např. součástky ve schématu na str. 25 vypadají dost neproporčně. Formální připomínky k práci: Na straně 31 je detailní popis konkrétních řídicích obvodů, jejichž funkci by čtenář nejlépe pochopil z nějakého schématu. To je však až na konci v příloze. Oscilogramy mají podivné černé stíny, jejichž vliv se nejvíce projeví v záhadném obrázku na straně 46. Občas se v textu objeví nějaká chybná formulace, jako např. že „tlumivka L má nekonečnou velikost indukce“ v půlce strany 15, či výraz „magnetická indukčnost“ na konci téže strany. Na straně 29 zase chybí mezery v textu u výčtu parametrů a volby typu usměrňovače, či překlep 1,5muH na straně 47. Celkově má však bakalářská práce nadstandardně dobrou úroveň a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 91287