CINGEL, Š. Recyklace fotovoltaických modulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandová, Kristýna

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo seznámit se s problematikou recyklace fotovoltaických modulů. Dále měl provést analýzu stavu recyklace v ČR a ve spolupráci s firmou Asekol Solar s.r.o. realizovat recyklaci vyřazených panelů s možností využití některých komponentů k opětovné výrobě. Závěrem měl porovnat finanční náklady a výnosy recyklace a vysvětlit výhody a nevýhody dané problematiky. Toto zadání student splnil. Student Štefan Cingel prostudoval dostupné zdroje popisující problematiku recyklace fotovoltaických panelů, nastudoval potřebnou legislativu. Následně provedl výběr panelů vhodných k recyklaci, tyto panely proměřil a výsledky měření vyhodnotil. Ve spolupráci s firmou Asekol Solar s.r.o., provedl recyklaci vybraných panelů. Na základě získaných poznatků zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 58 stran včetně seznamu použité literatury. Práci rozčlenil do osmi kapitol. Teoretická část práce zahrnuje úvod do problematiky vývoje a výroby fotovoltaických panelů. Dále je zde uvedena teorie k recyklaci fotovoltaických panelů, nutná legislativa a stav fotovoltaiky v ČR. Praktická část popisuje testované vzorky, metodiku recyklace a následnou spektrální analýzu výsledného prášku z recyklace. Naměřené výsledky jsou přehledně uvedeny v grafech a tabulkách. Student kombinovaného studia FEKT v práci postupoval samostatně a pravidelně konzultoval s vedoucí práce. Vnější úprava a grafické zpracování práce jsou na standartní úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru bakalářského studijního programu. Předložená práce a její zpracování splňují požadavky kladené na bakalářskou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou recyklace fotovoltaických modulů. Práce je zpracována v rozsahu 58 stran včetně seznamu použité literatury, seznamu zkratek a obrázků. Práce je rozčleněna do deseti kapitol. V prvních kapitolách se student zabývá úvodem do problematiky fotovoltaických článků, výroby panelů a jejich recyklací. V praktické části se student zabývá analýzou recyklačního procesu vybraných fotovoltaických panelů. Předložená práce je sepsána dostatečně pečlivě, přehledně a výstižně s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru bakalářského studijního programu. K práci mám připomínky k občasnému nelogickému opakování se informací, nepřesnostem v názvosloví a drobným chybám. V kapitole 5.2.2. student uvádí, že metoda mechanicko-chemická se používá pro recyklaci tenkovrstvých článků a v praktické části je tato metoda použita pro recyklaci panelů vyrobených z klasických krystalických křemíkových článků. Samotná ekonomická analýza je nepřehledná a v samotném textu bakalářské práce málo popsána. Přes tyto připomínky předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a zadání práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 94638