SABO, K. Simulátor kluzného ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hartl, Martin

Cíl bakalářské práce, kterým je konstrukční návrh simulátoru hydrodynamického axiálního ložiska, byl splněn. Konstrukční řešení prezentované v práci je originální. Zařízení může být vyrobeno a užito v laboratořích Ústavu konstruování při výzkumu hydrodynamického mazání pomocí optické interferenční metody. Oceňuji samostatnost studenta při řešení zadaného tématu a jeho zodpovědný přístup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šperka, Petr

V bakalářské práci je prezentován velký kus práce, která splňuje vytyčené cíle. Je komplexní a obsahově vyvážená od úvodu, přes rešerši, formulaci problému, jeho analýzu, po koncepci, varianty řešení a zvolené konstrukční řešení. Výsledná varianta vhodně kombinuje konstrukční prvky používané v zařízeních jemné mechaniky a optiky. Výkresová dokumentace je na dobré úrovni. Výhradu mám k použití „v“ drážky na obou klínech systému naklápění. Pro odebrání všech nežádoucích stupňů volnosti by postačoval jeden klín s drážkou a druhý hladký klín. Provedené řešení klínové mezery pro tři případy rychlostí působí spíše jako hraniční než běžné, protože výsledné síly na HD element jsou v řádech desetin N.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50788