DLUHÝ, V. Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Poměnková, Jitka

Předkládaná práce se zabývá hodnocením účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek a výpočtu plochy pod touto křivkou. Ačkoliv práce na první pohled působí uceleným dojmem a graficky přehledně, obsahuje řadu nepřesností, nedostatků a to jak v citování použité literatury, v zápisu vzorců, tak v nejednotnosti označení, ale i v interpretaci informací přebraných z literatury nebo vlastní argumentaci. Na toto byl student upozorněn již v souvislosti se semestrálním projektem. V průběhu práce student reflektoval mé doporučení pouze v minimální míře. I přes možnost pravidelných konzultací od obhájení semestrálního projektu student využil konzultací převážně tři týdny před termínem odevzdání. Jako základní problém předložené bakalářské práce shledávám nenaplnění cíle práce v části vytvoření výpočtové procedury pro hodnocení účinnosti klasifikace ROC křivek pomocí metod AUC plochy. I přesto, že byl student na tento problém při konzultacích upozorněn a byly mu doporučeny metody a postupy, jak práci upravit, k dopracování a rozšíření práce nedošlo. Následkem nenaplnění tohoto cíle je nezískání výsledků pro jejich porovnání, vyhodnocení a formulování metodického doporučení pro klasifikaci. Samotná práce studenta je zaznamenána na str. 11-23, vlastní práce na tvorbě procedury pak na str. 16 na cca 4 řádky. Toto (12 stránek vlastní práce) se jeví pro rozsah bakalářské práce nedostačující, na což byl student rovněž opakovaně upozorňován spolu s návody na rozšíření práce. Posoudím-li provedenou práci studenta na programovací části zadání s ohledem na připojené soubory výpisů kódů (některé se objevují i v textu práce, což uměle zvyšuje její rozsah) jsou pak spíše na nižší, velmi jednoduché úrovni.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Sigmund, Milan

Student musel samostatně nastudovat základní teorii v oblasti vytváření a vyhodnocení ROC křivek. Zadání bylo z velké části splněno, ale celkově na nízké úrovni. Chybí pouze metodické doporučení pro klasifikaci a ucelená rešerše zaměřená na klasifikaci zvukových signálů pomocí ROC křivek. Za hlavní výsledek práce považuji vytvořený program. Kvalitu výsledků by zvýšilo použití více testovacích signálů (více různých typů signálů a jejich větší počet), zejména signály obsahující nestacionární akustické rušení. U získaných výsledků postrádám hlubší analýzu. Z textu není zřejmé, kdy klasifikace selhává. Obrázek 1.7 by si zasloužil detailnější diskusi v textu. Obě křivky se na první pohled příliš neliší, číselné hodnoty AUC by bylo vhodné dát do souvislosti s celkovou výpočetní náročností a porovnat všechny metody výpočtu AUC (zde není vůbec uvedeno, jakou metodu autor použil). Obrázek A.1 je velmi názorný a patří spíše do hlavního textu, nikoliv do přílohy. Bakalářská práce je poměrně úsporná, jak svým rozsahem, tak také svým obsahem. Vlastní text má celkem 24 stran, přičemž některé informace se v něm několikrát opakují. Na druhé straně klíčový algoritmus na výpočet ROC křivky není dostatečně popsaný, přímo do textu práce je vložený jen výpis příslušného programu; ovšem autorem programu je vedoucí práce Doc. Poměnková (jak je uvedeno v hlavičce programu). Dále není např. popsáno, jak byly získány křivky rozložení na Obr. 1.3. Je to pouze ilustrační obrázek nebo výsledek vlastního zpracování signálu? V práci je řada formálních nedostatků. Překlepy v textu včetně abstraktu bylo možné odstranit pečlivou kontrolou. Popis některých vzorců je velmi nedbalý, např. pod (1.2) autor píše: „rm je autokovarianční funkce z Xt, je standartní odchylka…“ - uvedené symboly se však ve vztahu (1.2) vůbec nevyskytují. Dva vztahy obsahují imaginární jednotku, z toho v (1.1) je značena j a v (1.3) je značena i. Stejný symbol má více různých významů, např. x v (1.1) a (1.6). Obrázek 1.3 nemá popsané osy. Předložená práce je, podle mého názoru, na hranici splnění požadavků kladených na bakalářskou práci a hodnotím ji 52 body.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 93599