BENEŠ, D. Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Řešitel měl za úkol navrhnout a realizovat jednoduché přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství řízené modulem řady Arduino s možností sdílení dat pomocí počítačové sítě. Ze zadání vyplýval úkol prostudovat ve velmi krátké době (řešitel měl semestrální práci zaměřenu na jiné téma) náročnou teoretickou oblast snímání plynných vzorků, zpracování výstupních signálů ze senzorů pomocí vývojové platformy Arduino a komunikaci této platformy s počítačovou sítí pro sdílení naměřených dat. Tyto teoretické části zpracoval student samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. V praktické části práce realizoval student sám funkční vzorek zadaného zařízení a otestoval jej na vybraných dostupných vůních. K vlastní práci přistoupil student iniciativně. Během řešení této práce student prokázal samostatnost, dobré teoretické i praktické znalosti programování a základních znalostí obvodů. Pravidelně konzultoval vzniklé problémy u vzniklých technologických komplikací. Zadání bylo beze zbytku splněno, včetně realizace funkčního vzorku. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji studenta přijmout k obhajobě s uvedeným hodnocením.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Jankovský, Jaroslav

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována pečlivě a graficky je pěkná. Jedinou vadou na kráse jsou občasné jazykové nepřesnosti (USB standart) a několik chyb shody podmětu s přísudkem. Tyto však nesnižují odbornou úroveň práce. K sestavení elektronického nosu byla v souladu se zadáním použita dostupná elektronická stavebnice ARDUINO včetně senzorů, čímž je současně dána i nepříliš dokonalá rozlišovací schopnost zařízení. Je problematické předpokládat rozpoznání vůní koksu, vanilky, citronu, a dalších pomocí tří senzorů. Bakalář se ve své práci zabývá především uspořádáním a toky dat, přičemž vytvořil prostředí pro dálkové zpracování signálů ze senzorů. Proto sestava podle práce může sloužit spíš jako vzor, který po doplnění o řadu specializovaných senzorů bude plnit svoji funkci. V sestavě uvedené v bakalářské práci byla prokázána funkčnost zařízení. Práce beze zbytku splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 94111