VLK, B. Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Vypracovaná diplomová práce se zabývá možnou integrací videokonferenčních hovorů do PBX Asterisk. Podle zadání jsou popsány základní protokoly pro přenos multimediálních dat a jejich kompresi, ale s některými nepřesnostmi. Dále je popsána PBX Asterisk a nutné navazující produkty pro implementaci videokonferencí. Samotný technický popis studentovy práce je strohý. Byla vytvořena jednoduchá aplikace umožňující správu videokonferenčních hovorů. Práce by mohla mít vhodnější strukturu, některé pasáže jsou psány velmi laicky. Práce také obsahuje řadu překlepů, slohových chyb a v celé práci je vypuštěno písmeno "g". Mohu konstatovat, že student splnil zadání a z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení E/55b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury F 4/10
Formální zpracování práce F 4/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Splnění zadání D 30/50
Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Číka, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá možnou integrací videokonferenčních hovorů do PBX Asterisk. V ůvodních kapitolách autor popisuje základní protokoly pro přenos multimediálních dat a jejich kompresi. V popisu se však nachází řada nepřesností, např. cituji: QoS zlepšuje kvalitu hlasových a multimediálních přenosů apod. Následuje podrobný popis pobočkové ústředny Asterisk a open-source produktů zabezpečujících integraci protokolové sady H.323. Závěr práce se věnuje technické implementaci videohovorů do PBX Asterisk. Byla vytvořena velmi triviální aplikace umožňující správu videokonferenčních hovorů, která je nedostatečně pospaná. Práce působí velmi zmateně, její úroveň dle mého názoru stěží dosahuje kvality diplomové práce a odborného technického textu. Navíc obsahuje řadu překlepů, slohových chyb a v celé práci je vypuštěno písmeno "g" což velmi ztěžuje její čitelnost. Z uvedených důvodů navrhuji hodnocení E/52b.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 32307