HRUBÝ, L. Prostorový ovladač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohrn, Marek

Student Lukáš Hrubý vypracoval závěrečnou bakalářskou práci věnovanou prostorovému ovladači, v níž se zabývá realizací bezdrátového ovladače snímajícího změny úhlu ve třech osách. Práce byla zaměřena na výběr vhodného senzoru, realizaci potřebné řídicí elektroniky, vytvoření algoritmů pro vyhodnocení a v neposlední řadě i na konstrukční realizaci, ergonomii a vzhled výsledného ovladače. Práci studenta v průběhu semestru hodnotím jako vysoce aktivní a samostatnou. Na konzultace chodil s předem připravenými dotazy a průběžně prezentoval dosažené výsledky. Zvažované bezdrátové nabíjení bylo po konzultaci s vedoucím práce vzhledem k náročné realizaci z projektu odstraněno. Při řešení technických problémů student postupoval systematicky. Oceňuji studentovy zkušenosti a zručnost zejména v oblasti mechanického návrhu. Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Rozbor problematiky i technické řešení jsou detailně popsány. Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní a uděluji hodnocení stupněm A s počtem bodů 95.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Fujcik, Lukáš

Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce byl sestrojen prostorový ovladač, který bude na základě akcelerometru, gyroskopu a magnetometru snímat svoji aktuální polohu vůči Zemi a tuto polohu dále bezdrátově odesílat do ovládaného zařízení. V rámci práce také vzniklo softwarové vybavení, které zpracovává a interpretuje data získaná ze senzoru. Studentovi se rovněž povedlo zmenšit konstrukci celého zařízení, což vedlo k podstatně lepší ergonomii. Odborná úroveň bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. Dovoluji si říct, že v některých případech přesahuje rámec bakalářské práce. Logická struktura práce a návaznost jednotlivých kapitol je rovněž na velmi dobré úrovni. Formální stránka práce je velmi dobrá s minimem překlepů a pravopisných chyb. Z práce je znatelné, že je student podrobně obeznámen s danou problematikou a je schopen jasně formulovat myšlenky tak, aby byly pochopitelné pro každého zájemce o tuto tématiku. Předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 94120