HŘÍBKOVÁ, V. Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jakubíček, Roman

Studentka nastudovala zadanou problematiku z oblasti anatomie páteře, akvizice medicínských dat a zpracování vícerozměrných obrazů. Dále se seznámila s publikovanými metodami detekce páteřní osy, přičemž využívala relevantních odborných publikací zabývajících se touto problematikou, jimiž se následně inspirovala v návrhu své práce. Pro návrh metodiky měla studentka k dispozici data z pěti CT vyšetření horní poloviny těla různých pacientů. Během celého roku studentka postupně navrhovala a realizovala různé postupy detekce, což nakonec vedlo k vytvoření funkčního algoritmu detekce páteře prezentovaného v bakalářské práci. Metoda detekce byla otestována na databázi jiných 10ti CT vyšeřtení a výsledky testování jsou v práci vhodnou formou prezentovány a diskutovány. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je vhodně rozčleněna do jednotlivých kapitol a literární zdroje správně citovány. Aktivita studentky během semestru byla nepravidelná, kdy závěrečné části textu práce vznikaly na poslední chvíli, což má dle mého mínění za následek, že některé části diskuze jsou popsány zmateně a tím je obsah textu pro čtenáře hůře pochopitelný. Nicméně studentka vytvořila bakalářské dílo po odborné stránce na dobré úrovni, které překračuje odbornost bakalářského studia. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupně A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Studentka se ve své práci měla zabývat problematikou detekce osy páteře v 3D datech. Odevzdaná práce má rozsah 35 stran. V teoretických částech práce studentka představuje anatomii páteře, dále pak principy RTG CT a rovněž metody vhodné pro zadaný úkol. V praktické části práce studentka navrhla metodu detekce osy páteře. Prvním krokem výběr oblasti zájmu a segmentace páteře, kde studentka využívá morfologických operací. Samotná detekce probíhá na základě určení těžiště v obraze a pomocí upravené Houghovy transformace, kdy se snaží nalézt jistou optimální pozici kulaté sféry uvnitř páteřního kanálu. Metoda byla otestována na souboru 10 vyšetření. Ukazuje se, že navržená metoda dokáže dostatečně přesně určit osu páteře. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, vše je řádně citováno a obrázky mají vhodné popisky. Výtku mám především ke grafům v kapitole 7. Graf na Obr. 7.3 vypadá jako dodatečně uříznutý a zvětšený, rovněž není jasné, proč hodnota korelačního koeficientu jde k nule. Rovněž v grafech na Obr. 7.9 je v jistých částech nulový korelační koeficient. Přes tyto nedostatky je zadání práce splněno v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 93483