ČÁSLAVSKÝ, F. Rozšiřující rozhraní pro vývojové desky s obvody FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohrn, Marek

Cílem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat rozšiřující rozhraní pro vývojovou desku s obvody FPGA, konkrétně Spartan-3 starter board. Rozšiřující desky měly být následně využívány ve výuce s potřebným programovým vybavením a uživatelskou dokumentací. Původním cílem bylo realizovat konkrétně audio vstup, audio výstup, video vstup, video výstup. V průběhu řešení bylo po domluvě s vedoucím práce od realizace rozhraní pro vstup videa upuštěno. Student vypracoval návrh a vytvořil prototyp dvou rozšiřujících desek, kombinované pro audio vstup i výstup a video výstup. Vážné výhrady mám k průběhu práce studenta na projektu a nedokončení bakalářské práce. Student na bakalářské práci začal intenzivně pracovat až v průběhu posledního měsíce před odevzdáním. Rozšiřující desku s video výstupem se povedlo částečně zprovoznit až po odevzdání bakalářské práce. V případě desky pro audio vstup a výstup nebyla vůbec demonstrována funkčnost. Potřebné programové vybavení - zdrojové kódy pro FPGA - nejsou funkční a pro účely výuky jsou nepoužitelné. Uživatelská dokumentace pro následnou práci v laboratoři zcela chybí. Samotné desky nejsou v současném stavu vhodné pro použití ve výuce a je nutné je dál upravit. Např. konektory BNC nejdou připojit najednou, popisky desek nejsou dostatečně názorné. V bakalářské práci zcela schází kapitola s naměřenými parametry a jejích vyhodnocením. Vyhodnocení parametrů je klíčové v případě audio desky, která měla být společně s programovým vybavením použita k digitálnímu zpracování signálů. Pro dokončení bakalářské práce by bylo potřebné odstranit výše uvedené nedostatky. S přihlédnutím k faktu, že student část práce zrealizoval a má motivaci v projektu pokračovat, navrhuji komisi zvážit možnost nechat studenta dokončit práci v průběhu prázdnin a obhájit ji v nejbližším možném náhradním termínu. Vzhledem k informacím uvedeným výše hodnotím práci stupněm F s počtem bodů 40 a nedoporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Pavlík, Michal

Student František Čáslavský odevzdal práci popisující návrh a realizaci rozšiřujících rozhraní pro vývojové desky s obvody FPGA. Jak student v úvodu své práce píše, tyto rozšiřující desky měly sloužit pro účely výuky v předmětech vyučovaných na ústavu Mikroelektroniky. Jednat se mělo o moduly umožňující zpracovávat a generovat zvukový a video signál. Po prostudování předložené práce shledávám, že nebyla naplněna věcná podstata zadání a vytvořené desky nemohou sloužit ke svému zamýšlenému účelu. Již při pohledu na rozvržení konektorů na audio modulu je zřejmé, že jsou tak blízko sebe, že není možné připojit k nim kabely. Modul umožňující zpracovávat videosignál na vstupu zcela chybí. Stejně tak i jakákoli provedená měření, vývojové diagramy vytvořených kódů nebo popis jakým způsobem ovládat tyto periferie. Text práce má rozsah pouze 19 stran a po formální stránce je na průměrné úrovni. Nevidím důvod, proč by v česky psané práci měl být popis signálů uváděn česko-anglicky (tab 2-1). Velikost písma v textu a na obrázcích by měla být stejná. Technický rámeček by měl lemovat stránku a ne pouze vymezovat okraj obrázku (obr. 2-3). Pokud je nutné zmenšení obrázku nesmí to být za cenu ztráty čitelnosti (obr 3-4). Z výše uvedených důvodů hodnotím stupněm F a doporučuji dopracování s obhajobou v dalším možném termínu. Nicméně s ohledem na náročnost problematiky vzorkování videosignálu pro další zpracování doporučuji tuto část ze zadání vynechat.

Navrhovaná známka
F
Body
30

eVSKP id 94115