KREJČÍ, P. Nekonvenční aplikace tlustých vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

1. Informace k zadání Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti nekonvenčních aplikací tlustovrstvové technologie, kde nové materiály a techniky nabízejí i nové možnosti v realizaci elektronických obvodů a systémů. U nás i ve světě je dosud velmi málo publikací o této problematice, a přitom aktuálnost stále roste s ohledem na poptávku po miniaturizaci a zvyšující se složitost. Proto tato práce popisuje některé nové směry a v experimentální části zjišťuje nové možnosti v depozici tlustých vrstev. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Během zpracování diplomové práce chodil student na konzultace vždy, když bylo třeba, a přitom pracoval samostatně a o stavu řešení podával dílčí informace. Lze konstatovat, že bakalářská práce je zpracována v požadovaném rozsahu a má nezbytnou odbornou úroveň, jak po věcné, tak i po formální stránce. Komunikace s diplomantem byla v celém průběhu řešení bezproblémová. 3. Aktivita při dokončování Aktivita studenta se zdravě stupňovala s blížícím se termínem odevzdání, a vše probíhalo dle stanoveného plánu. Vrchol aktivity vyústil v praktické části DP, kde byly realizovány planární induktory nejen na organickém substrátu, ale na substrátu organickém. Zde byly získány cenné poznatky pro další pokračování směřující k realizaci planárního transformátoru. 4. Práce s literaturou Student dokázal pracovat s dodanou literaturou a prokázal jisté schopnosti se v dané problematice orientovat. 5. Souhrnné hodnocení S ohledem na dobrou aktivitu v průběhu řešení DP a vzhledem k dosaženým výsledkům a dobré úrovni předložené diplomové práce navrhuji celkový počet bodů 93

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Řezníček, Michal

Student se ve své práci zabýval využitím tlustovrstvé technologie v nekonvenčních aplikacích. Úvodní teoretická část práce je poměrně pěkně zpracována, avšak kvalita použitých obrázků je poměrně nízká. Tento problém se týká celé práce. Z textu je patrné, že práci s literaturou si student dostatečně osvojil. Praktickým úkolem práce byl návrh a realizace planárního induktoru na organickém a anorganickém substrátu. Na textové části je patrné, že si student prošel celým procesem výroby od návrhu, přes realizaci jednotlivých vzorků až po následné měření jejich elektrických parametrů. Je zřejmé, že technologické nároky v tomto typů realizace jsou poměrně vysoké a vyžadují hodně času a praktických zkušeností. Mnoho popisovaných technologických problémů je poměrně snadno řešitelných. Předpokládám tedy, že úkolem bylo především seznámení studenta s uvedenou technologií. V praktické části se sice objevují tabulky s naměřenými hodnotami jednotlivých vzorků, ale zcela postrádá jakékoliv jejich komplexnější srovnání či slovní zhodnocení. Je to velmi škoda, protože tento fakt poněkud snižuje odbornou úroveň této práce. Po prostudování konstatuji, že student splnil zadání práce v plné míře a proto tuto doporučuji k obhajobě s bodovým hodnocením 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 94122