ŠKARABELOVÁ, L. Piezoelektřina v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kazelle, Jiří

Studentka Lenka Škarabelová vypracovala bakalářskou práci s názvem PIEZOELEKTŘINA V TECHNICKÉ PRAXI (PIEZOELECTRICITY IN TECHNICAL PRACTICE). Dílčím cílem bakalářské práce bylo prostudovaní fyzikálních základů piezoelektřiny a ultraakustiky a seznámení se s možnostmi využití piezoelektřiny a ultrazvuku v diagnostice materiálů. Dalším zaměřením práce byla možnost využití piezoelektrických rezonátorů k měření malých hmotnostních změn u elektrochemických křemenných krystalových mikrovah (EQCM). Součástí práce bylo seznámení se s funkcemi a s obsluhou ultrazvukového zařízení EPOCH LT od firmy OLYMPUS a provést měření tlouštěk a rychlostí šíření ultrazvuku u vybraných materiálů. Práci studentka rozdělila do 13 kapitol, kde 10 kapitol věnovala teoretickým záležitostem z oblasti piezoelektřiny a ultraakustiky včetně fyzikálních základů. Rozsah a obsah této části považuji za dostačující pro dále uváděné skutečnosti, popisy zařízení a experimentální část. Kapitola 11 je věnována práci s elektrochemickými křemennými vahami EQCM, včetně praktického měření při depozici olova. Kapitola 12 je věnována základnímu popisu ultrazvukového zařízení EPOCH LT a příslušným experimentům včetně popisu a vyhodnocení výsledků. Práce splňuje všechny náležitosti pro bakalářskou práci. Konstatuji, že zadání bakalářské práce bylo splněno. Studentka využila svých znalostí a získaných poznatků a nad rámec zadání se zabývala návrhem laboratorní úlohy do předmětu Diagnostika a zkušebnictví. Návrh je součástí kapitoly 12. Kapitola 13 je věnována celkovému shrnutí a závěru. Studentka přistupovala k práci velmi iniciativně a zodpovědně, spolupracovala s vedoucím bakalářské práce, dodržovala dohodnuté termíny a respektovala všechna doporučení a zadané úkoly. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 100 body.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Frk, Martin

Obsahová část bakalářské práce koresponduje se zadáním. Teoretická část popisuje fyzikální základy piezoelektrického jevu, zákonitosti ultraakustiky ve všech třech skupenství a praktické využití v nejrůznějších oblastech diagnostiky. Experimentální část popisuje realizované experimenty využívající piezoelektrických vlastností materiálů. Jedná se o stanovení hmotnosti vylučovaných prvků průchodem elektrického proudu dle Faradayových zákonů pomocí EQCM. Druhá část je pak věnována stanovení rychlosti šíření ultrazvukového vlnění, případně tloušťek rozličných materiálů a následně praktické aplikace z oblasti nedestruktivní defektoskopie s využitím ultrazvuku EPOCH LT fy. Olympus. Nedílnou součástí práce je i vytvoření laboratorní úlohy, která najde bezesporu uplatnění ve výuce předmětů zaměřených na diagnostické metody. Při zpracování práce bylo využito sice dostatečného množství literárních zdrojů, ale majoritní část představují nejrůznější vysokoškolské závěrečné práce. Domnívám se, že při kvalitách studentky bylo možné použití alespoň jednoho zahraničního literárního zdroje z oblasti NDT. Zatímco po odborné stránce jsou některé pasáže, týkající se vlastností a šíření ultrazvuku, v teoretické části zpracovány na velmi vysoké úrovni, tak při letmém pohledu, i nezaujatému čtenáři musí být patrné, že studentka i školitel neměli příliš grafické ani estetické cítění. Text práce není zarovnán do bloků a celistvost práce je na několika místech práce mírně narušena větším podílem volného místa na stránkách, Při zevrubné kontrole jsem v práci našel následující věcné či typografické nesrovnalosti, na které jsem nucen jako oponent upozornit: • u popisu obrázku obr 11.1. na str. 31 je uvedeno Au krystal – měl jsem za to, že se jedná o krystal křemene na kterém je nanesená vrstvička zlata. • v rovnici 11.3. na str. 33 je dosazeno za molární hmotnost olova hodnota 207,2, ale v legendě popisu pod rovnicí je 331,2 g mol-1. • nedodržení formálního zápisu fyzikálních veličin kurzivou, především v legendě pod každou rovnicí a naopak při výpočtech jsou jednotky zase kurzivou. Slečna Škarabelová zpracovala bakalářskou práci dobré odborné úrovni a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 94698