BEŇKOVÁ, D. Srovnávací studie působení léčiv vybraného onemocnění na základě genových polymorfismů člověka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cicková, Pavlína

Studentka splnila zadání práce a k jejímu řešení, které bylo nad rámec výuky, přistupovala zodpovědně. Vytvořila obsáhlou databázi informací o polymorfismech i léčivech a srovnání působení léčiv provedla za využití softwaru pro studentku zcela nového. Kladně hodnotím srozumitelně a kvalitně zpracovanou teorii uvádějící čtenáře do problematiky detekce jednonukleotidových polymorfismů, Alzheimerovy choroby a možností její léčby. Poměrově větší část práce však mohla být věnována popisu vlastní praktické části práce při získávání dat procesů ADME, práce v softwaru KNIME a samotnému popisu zpracování (o využití softwaru KNIME je zmínka až v samotném závěru). V kapitole 4.1 by byla vhodná komparace s jinými algoritmy využívanými při výpočtech procesů ADME a v kapitole 4.3 popis jednotek, v jakých se vlastnosti procesů ADME v grafech porovnávají. Oceňuji vytvoření manuálu k řešení, které je včetně samotného vlastního workflow součástí příloh na CD. Studentka provedla základní statistické vyhodnocení svých výsledků, i když by bylo žádané zahrnout do statistického zpracování i charakteristiky variability. V obsahu z nepozornosti chybí informace o závěru, ten se v ní ale samozřejmě vyskytuje. K dalším formálním nedostatkům patří nepoužití kurzívy u latinského názvu (str. 33). Všechny poznatky jsou podpořeny citovanými zdroji, oceňuji využití zahraničních zdrojů. V práci se vyskytuje několik chyb v očíslování citací (např. str. 7, 10, 11) a kvalitu práce také zbytečně snižují některé nepříliš kvalitní obrázky (Obr. 7 nebo chemické struktury léčiv v příloze). Mnoho z výtek je pouze formálního charakteru, práce je srozumitelná a na dobré odborné úrovni. Studentka pracovala samostatně a pravidelně využívala konzultací během celého roku.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Sekorová, Šárka

Předmětem práce studentky Daniely Beňkové byla rešerše způsobů léčby Alzheimerovy choroby (dále jen ACH) a vyhodnocení vlastností často užívaným farmak s posouzením vlivu na farmakokinetiku a farmakogenomiku. Část práce zabývající se přímo popisem ACH je po obsahové stránce poměrně obecná, postrádám příznaky onemocnění, což by dále čtenáři napomohlo k pochopení souvislosti např. s využitím léků ze skupiny antipsychotik (na str. 18). Dále chybí rozdělení a popis stádií nemoci, od nichž se vyvíjí volba medikace. Vhodné by bylo zmínit i guidelines pro léčbu ACH. Kvalita obsahu v této části je patrně dána použitými zdroji [33] a [34], což jsou informační stránky určené především pro širokou veřejnost a klienty centra. Studentka v práci neuvádí, jakým způsobem získala data v tab. 5 až 10 v příloze. V práci postrádám bližší specifikaci vlastních operací s daty, pokud byly prováděny. Patrně byla provedena pouze analýza za využití freeware online nástroje pro ADMET profiling. Samotné zpracování vyhledaných dat bylo provedeno v prostředí KNIME. Výsledkem práce je tak srovnání 6 medikamentů s posouzením jejich vlivu a účinků na organizmus. Dalším výstupem práce je též jednoduchý uživatelský návod prostředí KNIME, který studentka vypracovala nad rámec zadání. Po formální stránce je práce logicky členěna, místy se však objevují nesrovnalosti v číslování, nestandardní je použitá velikost písma, řádkování a mezerování odstavců, které působí zbytečné roztažení práce. Kvalita některých obrázků snižuje jejich vypovídací hodnotu. Dále je v rámci jednoho dokumentu vhodné sjednotit použití izmů / ismů. Tyto se místy střídají patrně v závislosti na aktuálně použitém zdroji. Použitá literatura by měla být řazena abecedně. V rámci celé podkapitoly 3.2 jsou uváděny dvojí názvy podkapitol 3.2.1 až 3.2.6. Bylo by vhodné vysvětlit, že se jedná o generický název léku a v závorce o obchodní název. Pro čtenáře mimo obor toto může být matoucí. Závěrem lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno. Práci studentky Daniely Beňkové hodnotím známkou „dobře“ / C. Připojuji též otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 93476