KOVÁŘOVÁ, A. Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem práce studentky Anežky Kovářové byl návrh monoklimatické komory a návrh a realizace systému řízení teploty v komoře a monitorování vlhkosti. Základní požadavek na parametry komory byl definován jejím využitím, coby doplněk pro konfokální mikroskop. Studentka se v práci zabývá studiem kultivace buněk, výběrem vhodných teplotních a vlhkostních senzorů s ohledem na požadovanou přesnost, v závěru pak samotnou konstrukcí komory a ověření výsledků. Práce je zpracována velmi komplexně, jsou definovány mechanické požadavky na komoru, sestaveno kompletní schéma zapojení a odladěn firmware řídícího mikrokontroléru včetně uživatelsky intuitivního menu. V závěru práce je provedena série měření na modelu komory a diskuze výsledků. Po formální stránce nemám k práci výhrady, na ryze realizační téma studentka zpracovala velké množství zdrojů, které jsou v práci řádně citovány. Bakalářskou práci studentky Anežky Kovářové hodnotím známkou „výborně“ / A.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Pánek, Libor

Předmětem práce studentky Anežky Kovářové bylo navrhnout a následně prakticky realizovat systém řízení teploty a monitoring vlhkosti v monoklimatické komoře. Výsledná komora měla být navržena pro umístění pod konfokální mikroskop. V teoretické části se práce zabývá základy kultivace zejména humánních buněk a v následující kapitole pak jednotlivými typy čidel pro měření teploty a vlhkosti, a jejich základními principy. V části návrhu řešení studentka vychází ze zadání parametrů výsledné komory. Výběr jednotlivých komponent navržených pro řešení ale není komentován a nejsou uvedeny ani parametry zvolených senzorů, jinak je návrh logický a postavený na realizovatelných základech. V následujících kapitolách je srozumitelně vysvětlen celý proces realizace a dosažené výsledky. Z práce je patrné, že studentka se projektem seriózně zabývala, společně se spolupracovnicí, která řešila řízení vnitřní atmosféry a navržené řešení je dobře promyšlené. Samotné testování je popsáno velmi zběžně, ale z výsledků je patrné, že zařízení je funkční. Navrhoval bych doplnit testování dlouhodobé stability udržení nastavené teploty. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Je členěna do logických a přehledných částí. Studentka v rámci řešení této práce musela spolupracovat s další studentkou, a proto vysoce hodnotím týmovou práci a také dosažený výsledek. Doporučil bych pouze více se zaměřit na komentáře k podstatných věcem, jako je výběr čidel a jejich parametry. Z práce je patrné, že studentka splnila zadané cíle. Práci Anežky Kovářové považuji za velmi dobrou a hodnotím známkou „B/85 bodů“. Přikládám několik otázek k obhajobě. Ing. Libor Pánek BLOCK a.s.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 93487