YERPEISSOV, S. Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mžourek, Zdeněk

Cílem práce bylo prozkoumat možnosti výpočetního prostředí OpenCPU a demonstrovat je na jednoduchém příkladu z oblasti zpracování dat. Cíl práce byl zcela splněn, dokonce i nad rámec požadavků. Jako příklad diplomant zvolil lineární regresi pomocí L1 regularizace, což není zcela triviální úloha. Student pracoval naprosto samostatně. Po formální stránce má práce všechny potřebné náležitosti, bohužel ale obsahuje gramatické chyby a hlavně po typografické stránce patří spíše ke slabšímu průměru. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení A (92 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Galáž, Zoltán

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Úkolem studenta bylo nastudování možností a praktického využiti OpenCPU, programovaciho jazyku R, HTTP protokolu a virtualizačnich systemů. Student na základě nabytích vědomostí v práci navrhl a implementoval jednoduchý matematický příklad. V realizaci příklad využíva kombinaci prostředí OpenCPU a jazyků R, PHP, HTML a Javascriptu. Po formální stránce se v práci objevuje mnoho gramatických a typografických chyb. Po odborné stránce je práce psána na dobré úrovni. Student zadání bakalářské práce splnil. I přes drobné nedostatky, práce splňuje požadavky kvalitní bakalářské práce. Navrhuji výsledné hodnocení A, 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 93880