MELIŠ, J. Mechanické vlastnosti pájeného spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Stejskal, Petr

Splnění zadání Zadanou bakalářskou práci dokončil pan Meliš v požadovaném termínu. Rozsah zadání bakalářské práce splnil student v rámci technických možností. Aktivita během řešení a zpracování práce Pan Meliš se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Při řešení úkolů prokázal student dobrou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Formální zpracování práce Práce je zpracována přehledně s vyváženým podílem teoretické i praktické části. Je doplněna obrázky fotografiemi i grafy, které názorně doplňují zpracovávanou problematiku. Práce má dobré grafické zpracování. Využití literatury Znalosti získané studiem zejména tuzemské odborné literatury student uplatnil při řešení a zpracování bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Starý, Jiří

Splnění požadavků zadání: Práce se soustředila na problematiku mechanických vlastností pájeného spoje s důrazem na vliv intermetalických sloučenín. Byly sledovány vlastnosti pájeného spoje s různými povrchovými úpravami, rozdílnou pájkou i dobou izotermálního stárnutí. Mechanické vlastnosti byly vyhodnoceny s upravenou trhací hlavou. Podrobněji mohla být v práci rozepsána problematika mechanických vlastností pájeného spoje. Odborná úroveň práce: Bakalářská práce je na velmi dobré odborné úrovni Některé odborné připomínky: - str. 10 …u pájky SN100C - je uveden obsah Ni0,5 - termín substrát používán jak pro elektroizolační materiál, tak i pro kov - v kapitole 7.3. měla být provedena lepší specifikace pájecích past i teplotního profilu Interpretace výsledků a jejich diskuse: Student podrobně rozebral zadanou problematiku a je zřejmé, že se v zadané problematice velmi dobře orientuje. Provedl důkladné hodnocení pevnosti pájeného spoje v odtrhu i tlouštky intermetalických vrstev. Připomínky k interpretaci výsledků: - u mechanických zkoušek měly být uvedeny střihové rychlosti testovací hlavy - v tab. 8 je proveden výpočet směrodatné odchylky na 10 platných číslic a přitom směrodatná odchylky je téměř rovna průměrné hodnotě! - fotografie mikrovýbrusů z optického mikroskopu - pro lepší přehlednost na nich mělo být uvedeno měřítko Formální zpracování práce: Bakalářská práce je psána technicky strohým a výstižným stylem. Grafická úroveň práce je na dobré úrovni a názorně doplňuje rozebíranou problematiku. Kapitoly jsou přehledně členěny. V práci jsou uvedeny odkazy na zdroj informací. Připomínky k formální části: - str. 15 ruční pájení je zařazeno do kapitoly teplotního profilu pro pájení přetavením

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 32340