VOMÁČKA, J. Pokročilá metoda časové konverze signálu založená na detekci tonálních a netonálních segmentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Student řešil diplomovou práci samostatně a několikrát konzultoval s vedoucím diplomové práce průběžné výsledky. Vznikla původní metoda časové komprese nebo expanze signálu založená na adaptivní segmentaci vycházející z okamžitých vlastností signálu, které od sebe odlišují periodické a neperiodické (impulsní) části zpracovávaného signálu. V práci mimo jiné oceňuji skutečnost, že se student v práci věnuje skutečnému řešení jednotlivých problémů a nepopisuje již známé skutečnosti formou rešeršních statí. Metoda vyžaduje další vývoj, ale už stávající verze poskytuje velmi dobré výsledky bez výrazných zvukových artefaktů. Před odevzdáním práce student nedostatečně konzultoval finální obsah a náplň textu diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Trzos, Michal

Práce se zabývá časovou konverzí signálu založené na detekci tonální a netonálích segmentů. V teoretické části práce se autor zabývá metodami pro časovou konverzi signálů, váhovacími okny pro variabilní segmentaci s proměnnou délkou okna, detekcí tonálních a netonálních segmentů a výpočtem masky pro variabilní segmentaci. V této části textu se vyskytuje řada faktických chyb a velmi málo odkazů na literaturu, někdy odkazy schází úplně. Implementační část práce je tvořena z většiny zdrojovými kódy, jejichž funkci autor někdy vůbec nepopisuje a nepochopitelně obsahuje i několik stránek příkazů pro generování obrázků. Nakonec autor provedl poslechový test a prezentoval smysluplný závěr. Praktickým výstupem práce je skript pro časovou konverzi signálu, který je funkční a dosahuje poměrně vysoké zvukové kvality časové konverze. Následuje podrobný výpis dalších chyb: - Kapitoly 2.4.1 a 2.4.2.1 jsou bez náležité citace téměř doslovně převzaty ze zdroje [6], podobně kapitola 2.1.2 ze zdroje [2]. - Chybí odkazy na obrázky, které byly převzaty z jiných zdrojů. - Odkazování na literaturu a popisky obrázků nejsou podle pokynů Ústavu telekomunikací. - Autor chybně označuje lineární regresi jako lineární aproximaci. - Na str. 10 autor uvádí, že se pitch marks (značky označující začátek periody) opakují s konstantní periodou. To však není pravda, je to pouze zjednodušení, které bylo zavedeno pro praktické účely. - Popis souborů přiložených k práci není umístěn v příloze. - Na str. 31 autor zmiňuje posun segmentační masky, který byl empiricky odvozen. Toto odvození však v práci chybí. - Seznam znaků není úplný a použití znaku je nekonzistentní, např. index vzorku je na str. 8 značen jako n a na str. 19 jako i a pak l.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce F 3/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 40095