MYKHAYLYK, S. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kokrda, Lukáš

Master´s thesis fulfilled its purpose and is applicable to PBS company´s rules. During the theoretical part author should more describe application to the PBS rules or generally describe PBS rules, here I feel that thesis could be extended. I appreciate possibility to change the weighing factors and that’s why this Excel file could be used for any other commodity. I also appreciate simplicity of use of MS Excel version which could be used by anybody in PBS company.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94884