HAJNÝ, V. Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Student vypracoval diplomovou práci v oblasti selekce zdrojů rizik při skladování výbušnin. Toto téma je velmi aktuální vzhledem k nehodám, ke kterým na výrobách a skladech výbušnin a střeliva v poslední době došlo. Diplomová práce také bere v úvahu změny, které jsou spojeny s novým zákonem č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií. Velký přínos spatřuji v porovnání dostupných metod (k některým z nich dosud neexistuje žádná česky psaná literatura) a jejich použití v praktické případové studii a následném porovnání výsledků.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tabas, Marek

Diplomová práce, je zaměřena na vysoce aktuální problematiku skladování výbušnin, obzvlášť po vzniku závažných havárií, které se staly v roce 2014 v muničních skladech ve Vrběticích a které ve své práci zmiňuje i diplomant. Zpracování diplomové práce kladlo na diplomanta zvýšené nároky, protože musel nastudovat různé požadavky vybraných zákonů a vyhlášek. Dále musel student zvládnout nastudovat a aplikovat použité metody (selektivní metoda CPR 18E a FEI) a postupy (bezpečnostní zásady NATO pro skladování vojenského střeliva a výbušnin – AASTP). Tímto způsobem diplomant prokázal schopnost systémového řešení poměrně rozsáhlého úkolu. Jako zpracovatel analýzy rizik podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií v aktuálním znění, oceňuji především možné praktické využití daných výpočtů v praxi. Práce obsahuje drobné překlepy a formální nedostatky (např. u havárie v Zbrojovce Sellior & Bellot by bylo vhodné uvést i rok, kdy se daná havárie stala atd.), které však nebrání obhajobě diplomové práce. Celkově hodnotím, že diplomant splnil zadání diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 97012