SVRŠEK, D. Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtášek, Jan

Práce popisuje základní pojmy dynamiky vozidel. I když jsou některé formulace nepřesné, je nutno brát v potaz, že předmět dynamika vozidel není součástí studijního plánu bakalářského studia a i přesto student za použití relevantní literatury dokázal danou problematiku vyhledat, nastudovat a interpretovat. Práce by však mohla být pečlivěji zpracována z hlediska formálních požadavků a popisu vztahů. Až na zmíněné chyby práce nemá výrazné nedostatky, splňuje cíle zadání a může být doporučena k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Svrška je zaměřena na dynamickou interakci automobilu s krytem vozovky. Cílem je shrnout poznatky ohledně základních principů při určování velikosti sil mezi pneumatikou a vozovkou pro akceleraci a brzdění, manévrování vozidla, pro určení vlivu parametrů podvozku a stavu vozovky. Bakalářská práce přináší celou řadu zajímavých informací, které jistě spadají do plnění cílů daných zadáním, avšak dle mého názoru chybí jejich lepší logická provázanost. Stejně tak postrádám z poměrně kvalitně zpracované rešerše vyvození vlastních závěrů, hodnocení nebo doporučení. Některé kapitoly jsou rozebrány velice detailně (ESP, ASR apod.), naopak některé jako např. tlumiče by si vzhledem k zadání zasloužily více pozornosti. Obecně je bakalářská práce pana Svrška po obsahové, grafické i stylistické stránce na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 97025