HESKOVÁ, V. Stavebně technologická studie etapy provádění podlah v domově pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 97230