ŠAFÁŘ, M. Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Hynek

Magisterská práce pana Bc. Martina Šafáře byla zaměřena na popis vlivu povrchových vrstev a povlaků připravených iontovou nitridací a metodou PVD na podmínky šíření trhliny a houževnatost nástrojové oceli Vanadis 6. Ocel Vanadis 6 je pokročilá nástrojová ocel ledeburitického typu připravená technikami práškové metalurgie. V současné době je věnována pozornost povrchové úpravě těchto ocelí z důvodu zlepšení otěruvzdornosti, ale i z důvodu zvýšení pevnosti a odolnosti oceli vůči iniciaci křehkého porušení. Zajímavým trendem povrchové úpravy oceli Vanadis 6 je duplexní povlakování, tj. kombinace chemicko-tepelného zpracování, zpravidla nitridace, s následným povlakováním fyzikálními procesy (metoda PVD). Doposud však neexistuje ucelený pohled na odolnost materiálu proti iniciaci a šíření křehkého porušení v systému ledeburitická ocel-povlak. Diplomová práce představuje důležitý krok k poznání chování ledeburitické oceli Vanadis 6 s různými typy povlaků a byla řešena ve skupině Křehký lom Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Cílem práce bylo na základě literárních dat a vlastních poznatků zmapovat vliv úpravy povrchu oceli Vanadis 6 sestávající z obrábění na různou drsnost a následného nanesení povlaku či vytvoření vrstvy na její lomové chování. Pro splnění tohoto cíle bylo třeba, aby diplomant zvládl vedle důkladné teoretické přípravy - literární rešerše, také celou řadu experimentálních technik. Student musel, vedle popisu lomového chování oceli Vanadis 6, zvládnout také popis změny stavu povrchu studované oceli. Diplomant ke splnění tohoto cíle vhodně využil technik rastrovací konfokální mikroskopie a následné počítačové 3D rekonstrukce povrchu. Vliv kvality povrchu na lomové chování oceli Vanadis 6 pak popsal pomocí zkoušky v ohybu s následným vyhodnocením pevnosti a energie spotřebované do lomu. Student zvládl jak provedení a vyhodnocení těchto experimentálních prací tak výsledky vhodně okomentoval a diskutoval s výsledky publikovanými v odborné literatuře. Diplomant prováděl veškeré experimenty a jejich vyhodnocení samostatně a výsledky jeho práce jsou natolik přesvědčivé a přínosné, že budou po úpravách a doplněních publikovány. S přístupem Bc. Martina Šafáře k řešení magisterské práce, s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl spokojen a proto jsem navrhl hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm „velmi dobře“ (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jurči,, Peter

Cílem práce byla analýza vlivů různých typů povrchového zpracování na podmínky iniciace a šíření lomu. Lze říci, že tyto cíle byly z většího rozsahu splněny - byl prokázán větší či menší vliv těchto povrchových úprav na houževnatost komplexu vrstva(povlak)/substrát. V práci však postrádám fraktografickou analýzu porušených vzorků v rozsahu, aby bylo možné určit způsob iniciace porušení. Je však současně nutno konstatovat, že v práci bylo uskutečněno velké množství experimentálních měření a fraktografie zřejmě již nebyl zejména v časových možnostech diplomanta. Přesto však výsledky diplomové práce přinášejí zcela nové poznatky o problematice lomového chování Cr-V ledeburitických ocelí, opatřených povrchovými vrstvami a povlaky. Tyto výsledky vytvářejí velký potenciál pro další bádání v oboru, a navíc jsou velmi dobře uplatnitelné i v technické praxi ve výrobě a zpracování nástrojů pro práci za studena. Práce má logické uspořádání na teoretickou a experimentální část, je doplněná řadou obrázků a diagramů. Určitým nedostatkem je absence faktografických snímků, které by pomohly k lepší interpretaci výsledků. Diagramy a obrázky jsou přehledné a velmi dobře doplňují psaný text. V textu je však značné množství překlepů, pravopisních chyb a "zvláštních" slovních spojení, které částečně snižují jinak velmi dobrou úroveň práce. Rovněž by bylo žádoucí provést interpretaci výsledků přímo k popisu jednotlivých obrázků. Část věnovanou diskusi by bylo vhodné kvůli větší přehlednosti členit na odstavce. Diplomant prokázal schopnost samostatně pracovat s vědeckou a odbornou literaturou. Nedostatkem je ale úroveň citací literárních pramenů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32392