THORŽ, F. Emise, jejich měření a principy konstrukce systémů pro jejich snižovaní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Laurinec, Marián

Práce pokrývá všechny cíle uvedené v zadání. Student prokázal schopnost samostatné práce a zpracování tématu s vhodným využitím literárních zdrojů. Celkově hodnotím práci známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Bakalářská práce pojímá dané téma důsledně a zabývá se samotnou podstatou emisí pístových spalovacích motorů, jejich měřením, snižováním i příslušnou legislativou. Z hlediska logického uspořádání práce by bylo vhodnější zařadit kapitolu „4 Metodika měření emisí“ ještě před kapitolu „3 Analyzátory měření emisí“. Některé kapitoly by snesly větší rozpracování, jako například „5.2 Vliv konstrukčních úprav a jízdních vlivů na snižování emisí.“ Požadavky a cíle zadání byly splněny, autor prokázal svoji celkovou velmi dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38023