JUREČKOVÁ, Z. Chromatografické stanovení jednoduchých sacharidů ve vybraných nápojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Posluchačka Zuzana Olšovcová se ve své diplomové práci zabývala analýzami jednoduchých sacharidů kapalinovou chromatografií. Srovnávala separace glukosy, fruktosy, sacharosy a tagatosy na dvou rozdílných kolonách a stanovovala uvedené sacharidy v různých nápojích (ve víně a ve šťávách z drobného ovoce). Část její diplomové práce souvisela s projektem MZe QH92223 s názvem "Výzkum odrůd černého bezu pro využití v ovocnářské praxi". Část týkající se analýz vína byla vykonána jako nezávislá srovnávací měření na žádost a v rámci spolupráce se SZPI, krajským inspektorátem v Brně. U diplomantky hodnotím především vysoké pracovní nasazení v průběhu celého období práce na teoretické nebo experimentální části DP. Rychle a spolehlivě plnila veškeré zadané úkoly. Hbitě se orientovala v problematice práce s kapalinovým chromatografem, samostatně dokázala hned od počátku řešit drobné technické komplikace vyplývajíci ze značného opotřebení přístroje. Do řešení diplomové práce vkládala vlastní iniciativy. Slabším místem jinak výborné diplomantky je práce s jazykovou stránkou odborného textu. V budoucnu by autorka měla posílit především stylistickou stránkou svých odborných textů. Celkově hodnotím práci posluchačky Zuzany Olšovcové na diplomovém zadání jako výbornou a přínosnou pro řešení grantového úkolu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Diviš, Pavel

Bc. Zuzana Olšovcová splnila zadání své diplomové práce, rešerže stanovení sacharidů pomocí HPLC však v práci chybí. Práce je poměrně dobře členěna, kapitola výsledky a diskuse je však méně přehledná, v textu nelze najít odkazy na jednotlivé tabulky a grafy. V práci je použito přiměřené množství relevantních odkazů na použité zdroje a tyto zdroje jsou většinou dobře citovány. Práce obsahuje standardní množství drobných překlepů a některých méně obratných formulací. Se závěry práce lze souhlasit. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou "B", tj. velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47148