ZARBOCH, J. Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Tomáš

Práce se zabývá vysoce aktuálním tématem - aktivní kompenzací průhybu nástroje. Student pracoval samostatně podle pokynů vedoucího práce, se zájmem o dané téma. Student splnil všechny body zadání, grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje minimum pravopisných chyb. Práce s literaturou je dobrá. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

V první části této práce studen popsal funkci některých speciálních metod pro kompenzaci chyb vzniklých ohybem nástroje a zvýraznil jejich výhody a nevýhody. Dále se v práci zaměřuje hlouběji na jednu z uvedených metod a na základě rešerše je zde také popsán postup sestavení zjednodušeného simulačního modelu pro tuto metodu kompenzace . V poslední část práce se zabývá vyhledávací simulací pro určení přibližných rozsahů parametrů obráběcího stroje, pro které by měl být tento model určen. Přesto že zvolené téma práce je obsáhlé student prokázal schopnost naplnit cíle zadání. Práce má dobrou úroveň a logickou návaznost jednotlivých kapitol. Práce s literaturou je dobrá. Studen splnil zadání a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38014