ŠPRINGL, P. Zavedení CRM systému ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autor zpracoval svou bakalářskou práci na solidní úrovni, v předchozích částech posudku jsou uvedeny mé hlavní připomínky k textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Předložená práce je zaměřena na aktuální oblast využití CRM systémů při řízení firmy. Autor interpretuje CRM především jako přístup, založený na informační podpoře, daleko menší pozornost je zde věnována způsobu chování zaměstnanců a prvkům "firemní kultury", které při aplikaci CRM hrají důležitou roli.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část zahrnuje vybrané poznatky z oblasti řízení vztahů se zákazníky - určitým omezením těchto teoretických východisek je zúžené pojetí CRM - autor zde komentuje především CRM v pojetí informačních systémů.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Analýza je zpracována na poměrně dobré úrovni, některé pasáže jsou poměrně stručné a neumožňují jednoznačně posoudit úroveň využití CRM v dané firmě. Postrádám větší míru kritičnosti vůči dosavadní praxi.
Odborná úroveň navrhované části B Analogicky s předchozím bodem: poměrně dobře zpracovaná návrhová část, chybí zde jednoznačná charakteristika vybraného systému a jeho charakteristik. Některé pasáže v návrhové části jsou poměrně popisné.
Přínos a praktické využití návrhu B Výsledky práce mohou sloužit jako solidní základ pro rozhodování o firmě, o krocích, směřujících k efektivnějšímu uplatnění CRM principů v řízení.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor pracoval zcela samostatně a iniciativně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Oceňuji výběr relevantní literatury a práci s ní.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Bez připomínek
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu D
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 11269