SLOVÁKOVÁ, K. Faktory ovlivňující stabilitu svahů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Boštík, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Glisníková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 97633